Nearby Sightseeing Spots

Michi-no-Eki Tendo Onsen
more
Shogi Muratendotower
more
Tendo Onsen
more
Osho Orchard
more
Nakano Kanko Kajuen
more
Tendo Park (Mt. Maizuru)
more
Tarumizu Ruins / Mine no Ura
more
Yamadera / Risshaku-ji Temple
more
Yamadera Foreign Language Guides Yamaderans
more
Yamadera Basho Memorial Hall
more
to top